ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับนักเรียน สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลงทะเบียน
1 10000100 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 อลงกรณ์  ขีดสูงเนิน นักวิชาการศึกษา
2 10000200 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวกนิษฐา  ทุมกิจจะ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
3 10070000 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
4 11000100 สพม.สมุทรปราการ นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
5 12000100 สพม.นนทบุรี นางสาวจิตรลดา  บุญเครือพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
6 13000100 สพม.ปทุมธานี อาทิตย์  เงินมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7 14000100 สพม.พระนครศรีอยุธยา นางสาวกมลลักษณ์  ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
8 16000100 สพม.ลพบุรี นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
9 17000100 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางริญดา   สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
10 19000100 สพม.สระบุรี นพภัสสร  วัฒนกุล พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
11 20000100 สพม.ชลบุรี ระยอง นางสาวกัลยกร  ศุภวุฒิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
12 22000100 สพม.จันทบุรี ตราด นางสาวบงกช  พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
13 24000100 สพม.ฉะเชิงเทรา ภควัต  รักขาว เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนแล้ว
14 25000100 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นาย วาสนา  คำพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
15 27000100 สพม.สระแก้ว ปิยนันต์  เหนือเกาะหวาย นักวิชาการ
ลงทะเบียนแล้ว
16 30000100 สพม.นครราชสีมา นางอนงค์  พิชญ์ศิริ นักวิชาการศึกษา
17 31000100 สพม.บุรีรัมย์ สุพัชญา  พานา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
18 32000100 สพม.สุรินทร์ นางสาวแก้วตา  ปัญญายงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
19 33000100 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นางสาววิมลทิพย์  กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
20 34000100 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางนิภาภร  ชลการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
21 36000100 สพม.ชัยภูมิ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
22 38000100 สพม.บึงกาฬ ศุภกร   จุติมา นักวิชาการการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
23 40000100 สพม.ขอนแก่น นาชุติกาญจน์  นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
24 41000100 สพม.อุดรธานี นางชวนคิด   โพธิ์แหบ นักวิชาการศึกษา
25 42000100 สพม.เลย หนองบัวลำภู นางชลันดา   ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
26 43000100 สพม.หนองคาย นางสาวมัทรี  พรอกนิษฐ์กุล นักวิชาการศึกษา
27 44000100 สพม.มหาสารคาม ธิดารัึตน์  พลศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
28 45000100 สพม.ร้อยเอ็ด เนตรยา   พลสมัคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
29 46000100 สพม.กาฬสินธุ์ นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
30 47000100 สพม.สกลนคร นางกนกกร   ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
31 48000100 สพม.นครพนม นางสาวสุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
32 49000100 สพม.มุกดาหาร นางสาววิสาขา   เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
33 50000100 สพม.เชียงใหม่ นางสุภาพร  โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
34 52000100 สพม.ลำปาง ลำพูน ฐารดี  วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
35 54000100 สพม.แพร่ วราลักษณ์  แสงด้วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
36 55000100 สพม.น่าน ราตรี  อินทิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
37 56000100 สพม.พะเยา นางสุทรา  เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
38 57000100 สพม.เชียงราย นางจิตรา  ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
39 58000100 สพม.แม่ฮ่องสอน นายพิชญ์  ทองจันดี พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
40 60000100 สพม.นครสวรรค์ ปาหนัน  ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
41 61000100 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สุกัญญา  ว่องสาริกิจ พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
42 62000100 สพม.กำแพงเพชร นางกิตติยา  จันทร์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
43 63000100 สพม.ตาก สิรปภา  กมุธากรณ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้ว
44 64000100 สพม.สุโขทัย นางอภิรัชฎ์  มหาปัญญา​วงศ์​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
45 65000100 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์ พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
46 66000100 สพม.พิจิตร นายภัทรพงษ์  จั่นรัตน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
47 67000100 สพม.เพชรบูรณ์ นางสุริยาพร   สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
48 70000100 สพม.ราชบุรี พิมพ์นิภา  นิยมญาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
49 71000100 สพม.กาญจนบุรี นางสาวเอมวดี  ใคร่ครวญ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
50 72000100 สพม.สุพรรณบุรี นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
51 73000100 สพม.นครปฐม ว่าที่ร้อยตรีสรไกร  แจ่มจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนแล้ว
52 74000100 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสาวณัฐธินันท์  รุ่งอำนวยทรัพย์ พนักงานราชการบริหารทั่วไป(เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา)
ลงทะเบียนแล้ว
53 76000100 สพม.เพชรบุรี เพ็ญศรี   ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษา
54 77000100 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ดาวิทย์  ไชยแก้ว นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
55 80000100 สพม.นครศรีธรรมราช นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
56 82000100 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กษมา  ลิ่มชูเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนแล้ว
57 84000100 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสาวดลชนก  แก้วนรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
58 90000100 สพม.สงขลา สตูล นายพลวัฒน์  เหมือนจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
59 92000100 สพม.ตรัง กระบี่ นางกานดา  จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
60 93000100 สพม.พัทลุง นายพชร  ตันพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
61 94000100 สพม.ปัตตานี นางสุพัตรา   หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
62 95000100 สพม.ยะลา ปิยาภรณ์  ทองรักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
63 96000100 สพม.นราธิวาส นายโมฮำหมัดสตาร์  ราซัค นักวิชาการศึกษา
64 10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร ณัฐพงศ์  นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
65 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จุรีพร  วัฒนอมาตย์ นักวิชาการศึกษา
66 11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทัศนีย์  พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
67 12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1 จารุ  ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
68 12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสุจิตรา  จงบุญเจือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนแล้ว
69 13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน  เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
70 13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายกฤษฎา  เชื่อมชิต นวก.ศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
71 14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปัทมารัตน์  สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
72 14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา  หอมประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
73 15010000 สพป.อ่างทอง จงกล  จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
74 16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1 นางดารนี  โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
75 16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2 พีรดา  มาพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
76 17010000 สพป.สิงห์บุรี ว่าที่ร้อยเอกพงศกร  พันแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
77 18010000 สพป.ชัยนาท นางวีนัส   เปรมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
78 19010000 สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี  ทองนิล นักวิชาการศึกษา
79 19020000 สพป.สระบุรี เขต 2 นางกชพร  ศิริปรุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
80 20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1 นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
81 20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางศิวพร  สุขปั้น นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
82 20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์ นักวิขาการศึกษา
83 21010000 สพป.ระยอง เขต 1 ฉอ้อน  เกษรศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
84 21020000 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
85 22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1 นิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
86 22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2 วนิดา  ปราเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
87 23010000 สพป.ตราด นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
88 24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวจินต์จุฑา  เหลืองอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
89 24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวขนิษฐา  ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
90 25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวศิริพร  ชัยศิรินิรันดร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
91 25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสมชาย   พอใจไทย นักวิชาการศึกษา
92 26010000 สพป.นครนายก นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
93 27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1 ณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
94 27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2 สุมาลี  ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
95 30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวชุติกาญจน์   นนท์ขุนทด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
96 30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายปารมี  สว่างสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
97 30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางฐิตินันท์  นวลละออง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
98 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาววิเชียร  สุรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
99 30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5 กุลจิรา  ว่องเกษการ นักวิชาการศึกษา
100 30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางอรุณี  จันทร์สุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
101 30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาววารินทร์รุ่ง  เรืองเรื่อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
102 31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ธีระนัย  ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
103 31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เชษฐ์สุดา  บุญมาก นักวิชาการศึกษา
104 31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 วิรัลยุพา  ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
105 31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
106 32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางพุดพง   คุณนาม นักวิขาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
107 32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายธีระศักดิ์  ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนแล้ว
108 32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
109 33010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทวีศักดิ์  ธรรมวันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนแล้ว
110 33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดาราวัลย์  สุริเตอร์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
111 33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสังวร  ทวีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
112 33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี  เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
113 34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
114 34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จงลักษณ์  จรลี นักวิชาการศึกษา
115 34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รุจิรา  คงศรี นักวิชาการศึกษา
116 34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายทนงศักดิ์  ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
117 34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เอนกพงศ์   โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
118 35010000 สพป.ยโสธร เขต 1 นายนนทชัย  นิลปะกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงทะเบียนแล้ว
119 35020000 สพป.ยโสธร เขต 2 นางนิตยา   จารุมาศ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
120 36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
121 36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
122 36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จารุวรรณ  สีบูพิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
123 37010000 สพป.อำนาจเจริญ นางนิลวรรณ  พรมเสนา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
124 38010000 สพป.บึงกาฬ วัฒนา  มูลมะณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
125 39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายวรวงษ์  สระคูพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
126 39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายศุภชัย  ทองโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
127 40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางปุณิกา   กิตตภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
128 40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางภัทรินภร   การะเกษ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
129 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
130 40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายนิรุจ  วรรณมะรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
131 40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกมลรัศม์  พลบุรี นักวิชาการศึกษา
132 41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1 นางเสาวนีย์  หุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
133 41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายไพรัช  รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
134 41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3 ฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
135 41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสังวาลย์  ทาแก้ว นักวิชาการศักษา
136 42010000 สพป.เลย เขต 1 นางบุญจันทร์   ลือกลาง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
137 42020000 สพป.เลย เขต 2 นางสาวสรัญญา  ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
138 42030000 สพป.เลย เขต 3 นายศุภกร  จันทรคาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
139 43010000 สพป.หนองคาย เขต 1 สมภาร  บุตรศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
140 43020000 สพป.หนองคาย เขต 2 นางเตือนใจ   บุญบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
141 44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางปารณีย์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
142 44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
143 44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวปิยนันท์  รักขันแสง นักวิชาการศึกษา
144 45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สุนันทา  อนันทวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
145 45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางยุพา  ศิลาเหลือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
146 45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวรุจีรัตน์  นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
147 46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นารีรัตน์  นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
148 46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพฐ.  กลุ่มวิจัย
ลงทะเบียนแล้ว
149 46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนแล้ว
150 47010000 สพป.สกลนคร เขต 1 นาย นพดล  วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
151 47020000 สพป.สกลนคร เขต 2 นางทรงวาด  วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
152 47030000 สพป.สกลนคร เขต 3 นางสุทธิมา  สาริบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
153 48010000 สพป.นครพนม เขต 1 จารุณี  ภูนากรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
154 48020000 สพป.นครพนม เขต 2 ศันสนีย์  ชูแหวน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
155 49010000 สพป.มุกดาหาร นางสาวกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
156 50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางณิภาภรณ์  กองคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
157 50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายเอกลักษณ์  พิมพ์รอด นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
158 50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เสกสรรค์  คำทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
159 50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แสงจันทร์  กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
160 50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรัญ  รักร่วม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
161 50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ธัญชนก  จิตตะไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
162 51010000 สพป.ลำพูน เขต 1 นิตยา  ปาระมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
163 51020000 สพป.ลำพูน เขต 2 นางชลลดา  สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
164 52010000 สพป.ลำปาง เขต 1 อารีวรรณ  ประสาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
165 52020000 สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา  สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
166 52030000 สพป.ลำปาง เขต 3 วิมลวรรณ  เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา
167 53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รุจีวัลย์  แพฟื้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
168 53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จีรนันท์  สืบบุญ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
169 54010000 สพป.แพร่ เขต 1 รุ่งนภา  จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
170 54020000 สพป.แพร่ เขต 2 มณีพร  หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
171 55010000 สพป.น่าน เขต 1 นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษา
172 55020000 สพป.น่าน เขต 2 สุภารักษ์  ขันสลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา)
173 56010000 สพป.พะเยา เขต 1 นางแสงเพชร  คลังแสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
174 56020000 สพป.พะเยา เขต 2 นางกรณิการ์  คำแจ้ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
175 57010000 สพป.เชียงราย เขต 1 สุวีรฌาย์  ตาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษา
176 57020000 สพป.เชียงราย เขต 2 สินีย์ภัทร์  วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
177 57030000 สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวสายพิณ  คำวงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
178 57040000 สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวธมกร   ภัครลัภย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนแล้ว
179 58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางปาณิสรา  ทิมินกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
180 58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เสาวณี  คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
181 60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เบญจา  คุรุธรรมานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
182 60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางแพรวตา  สัญญพล นักวิชาการศึกษา
183 60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์  ยิ่งหาญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
184 61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1 มณฑาณี   ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนแล้ว
185 61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายนิติ  แกว่นกสิกร นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
186 62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทวีศักดิ์  เกษวิทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
187 62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางบุญสิตา  กลิ่นจันทร์ นักวิชาการปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
188 63010000 สพป.ตาก เขต 1 นางสาวภัณฑิรา  ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
189 63020000 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
190 64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1 อิษฎาภรณ์   ประดุงรุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
191 64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2 ประภัสสร  ขัดสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
192 65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายอนิรุธ   โกศินานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
193 65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
194 65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วิมลรัตน์  ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
195 66010000 สพป.พิจิตร เขต 1 กัญญา  ภูทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
196 66020000 สพป.พิจิตร เขต 2 สำรวย  หมื่นยงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
197 67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
198 67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์  ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
199 67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางกิตติกาญจน์  แต้มทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
200 70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก.
ลงทะเบียนแล้ว
201 70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2 จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา
202 71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวยุรี  เตชะดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
203 71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางไข่มุก  มีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
204 71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
205 71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ณัฏฐณิชา  สาติบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
206 72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์  พุทธจำ นักวิชาการศึกษา
207 72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางบุปผา  มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
208 72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พรพรรณ  หนูเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
209 73010000 สพป.นครปฐม เขต 1 สุกฤตภัทร  ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
210 73020000 สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
211 74010000 สพป.สมุทรสาคร นางสาวกัลยา   คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
212 75010000 สพป.สมุทรสงคราม ชุติมา  เปรื่องชะนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
213 76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวสุวรี  ทัพนาค นักวิชาการศึกษา
214 76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2 พรทิพย์  พงษ์เกตุกรณ์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
215 77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางบังอร   ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
216 77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วราพร   ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
217 80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
218 80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
219 80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางเยาวรัตน์  เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
220 80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายบุญยืน  อรชร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
221 81010000 สพป.กระบี่ พนิดา  บัวมณี นักวิชาการศึกษา
222 82010000 สพป.พังงา นางอำพันธ์  มีผล นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
223 83010000 สพป.ภูเก็ต กัลยกร  กาชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
224 84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นัทธมน  เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
225 84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางปัทมา  แพเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
226 84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางวรรณดี  ชาญณรงค์ นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
227 85010000 สพป.ระนอง นงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
228 86010000 สพป.ชุมพร เขต 1 จงดี  เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
229 86020000 สพป.ชุมพร เขต 2 อุไร  บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
230 90010000 สพป.สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์  ภาโอภาส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
231 90020000 สพป.สงขลา เขต 2 วินิจ  ชัยหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
232 90030000 สพป.สงขลา เขต 3 สุชาดา  ชุมแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
233 91010000 สพป.สตูล ธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนแล้ว
234 92010000 สพป.ตรัง เขต 1 กุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา
235 92020000 สพป.ตรัง เขต 2 นางวัลภา  จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
236 93010000 สพป.พัทลุง เขต 1 นางบุญรินทร์  เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ
237 93020000 สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์  รวยดี นักวิชาการศึกษา
238 94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางปาซียะห์   เบญจสุหร่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
239 94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี   สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
240 94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3 นูซีฮา  เจ๊ะอาแว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
241 95010000 สพป.ยะลา เขต 1 นางสาวกัลยา  กูดู พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
242 95020000 สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา  ยะหริ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
243 95030000 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์  สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
244 96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวปุญญาดา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
245 96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายธีระพล  เพ็ชรนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
246 96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเสาวลักษณ์  จันทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ